płytki ceramiczne, płytki ceramiczne Gorzów Wielkopolski

Temat: czy ktoś zdaje w tym roku egzamin na urzędnika?
...administracyjnym  ustawa o finansach publicznych  Ustawa budżetowa na dany rok budżetowy: ile wynosi dług publiczny, wydatki, dochody planowane, ze stron MF dochody, wydatki zrealizowane na koniec marca i na koniec maja danego roku  ustawa o zamówieniach publicznych  ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (nie widziałam pytań co nie znaczy, że mogą się pojawić)  ustawa o działach administracji rządowej  ustawy samorządowe czyli o gminie, powiecie, województwie, ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  ustawy sądownicze, czyli o ustroju sądów powszechnych, o sądzie administracyjnym, sądzie najwyższym, o sądach wojskowych  ustawa o ochronie danych osobowych, o informacjach niejawnych, dostęp do informacji publicznej  kodeks...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=421Temat: prawo aministracyjne
...* Ratyfikowane umowy międzynarodowe * Rozporządzenia Wg art. 92 ustęp 1 konstyt rozporządzenia są wydawane przez organy w nich wskazane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ust i w celu jej wykonania. Konstyt wyposaża w prawo do wydawania rozporządzeń następujące organy: - prezydent - rada min - KRRiTV - wchodzące w skład rady min przewodniczącego określonego w ust komitetu - ministra kierującego działem administracji rządowej Rozporządzenie może być wydane tylko w celu rozwiązania spraw którym poświęcona jest ustawa. W ten sposób konstyt opowiada się za ścisłym merytorycznym i formalnym związkiem ustawy i rozporządzenia. Konstyt przewiduje ponad to możliwość wydania: - rozporządzenia z mocą ustawy (upoważniony jest prezydent RP) - rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego...
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,178.html


Temat: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) - ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej "oświata i wychowanie". Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z: * wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym * programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania * egzaminami zewnętrznymi * pomocą stypendialną dla uczniów * zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami * polityką...
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=135


Temat: Otoki generalskie
...i Święta Policji; 2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów; 3) uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych.". § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.
Źródło: pccpoland.fora.pl/a/a,37.html


Temat: Ministerstwo Sportu i Turystyki
...z 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym. Pracownicy Polskiej Konfederacji Sportu z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Do głównych zadań ministra należy: - rozwój sportu powszechnego i wyczynowego - nadzór nad wszystkimi związkami sportowymi W związku z powołaniem nowego ministerstwa zmieniono ustawę z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003, nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) nadając nowe brzmienie przepisowi określającemu zakres spraw zaliczanych do działu kultura fizyczna i sport. Dział ten obejmuje następujące sprawy: 1. Kultura fizyczna 2. Rekreacja i rehabilitacja ruchowa 3. Sport dzieci i młodzieży 4. Sport kwalifikowany 5. Sport osób niepełnosprawnych. (Wiki)
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=141


Temat: Zadania dla nowego Ministra Środowiska
Twoje pytanie jednak nie odnosi się do proponowanych przeze mnie zadań dla ministra, ale jest pytaniem osobistym o moją działalność na polu ochrony przyrody. Nie jestem od rozstrzygania kwestii formalno-prawnych i nie tego dotyczyło pytanie wątku, ale chodziło o kwestie związane z ochroną przyrody. Skoro twoim zdaniem - minister pełni nadzór to tym bardziej potwierdza słuszność mojej opinii. "W ramach działu administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko (ustawa z dnia 4 września 1997 r. o
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3090


Temat: Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym. (Wiki)
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=134


Temat: "Konkurs z Uniwersytetem w tle" - dla Forumowiczów
...Jarosława Gałęzę, 4. Krystynę Lenart-Juszczewską, 5. Krzysztofa Waldemara Konika, 6. dr.Macieja Łagiewskiego, 7. Romualda Nowaka, 8. prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieję, 9. Józefa Paprotnego, 10. Stanisława Widockiego, 11. Janusza Wójcika. § 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Bogdan Zdrojewski 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2005 r. Nr 64, poz.565...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=16137


Temat: Węgorz
...być mniejsza niż 20 mm,”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010104065401.pdf
Źródło: splawik.com.pl/index.php?showtopic=30052


Temat: Źródła prawa
...kontroli co do ich zgodności z obowiązującym prawem. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzadowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Innym, ważnym dla zrozumienia tematu aktem prawnym jest ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 roku o działach administracji rządowej(jednolity tekst Dz. U. z 2000 r Nr 12, poz. 136).
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6990


Temat: Audyt wewnętrzny.
...w tym co najmniej dwuletnie w sprawowaniu funkcji kierowniczych. Powinna legitymować się również odpowiednimi kwalifikacjami, tj. posiadać wiedzę lub udokumentowane doświadczenie w zakresie: • audytu wewnętrznego, lub • kontroli zarządczej, lub • zarządzania ryzykiem, lub • prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, lub • celów, zadań i specyfiki działu administracji rządowej, dla których powołuje się komitet audytu. Regulamin komitetu audytu uchwalony większością głosów powinien określać w szczególności: • szczegółowy zakres zadań komitetu audytu, • zasady dostępu członków komitetu audytu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek w dziale lub działach, dla których został powołany...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=607


Temat: od.. Stopnie i tytuły naukowe- podstawą prawną
... Uczestniczenia w samoobronie ludności  Pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych i odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  Wykonywania świadczeń na rzecz obrony  Wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych  Świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Obrona narodowa stanowi odrębny dział administracji rządowej i w czasie pokoju dział ten obejmuje sprawy:  Obrony państwa i Sił Zbrojnych  Udziału RP w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych, chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta RP lub innych organów...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=590


Temat: Przepisy korporacyjne w archeologii.
Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia ........................... 2008 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Upoważnia się Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych: 1) konserwatora zabytków ruchomych; 2) konserwatora zabytków nieruchomych; 3) konserwatora zabytkowej zieleni; 4) archeologa. § 2. Traci moc...
Źródło: archeologiczne.fora.pl/a/a,14.html


Temat: zagadnienia z adminia
...pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania; 3)w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, a razie braku takiego organu – Prezes RM lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Minister w rozumieniu przepisów kpa. Przez ministra kpa rozumie: Prezesa i wiceprezesa RM pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład RM, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa RM lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy: a)w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej; b)w sprawach...
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,499.html


Temat: Ministerstwo Sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości - centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Aparatem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości z mocy konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa a z mocy ustawy Prokuratorem Generalnym. Minister Sprawiedliwości od 31 III 1990 jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a od 29 XII 1989 jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa. (Wiki)
Źródło: partiaodnowa.yoyo.pl/viewtopic.php?t=140


Temat: Aktualności
...ustanawia instrumenty prawne służące przełamywaniu barier w zakresie transportu i budownictwa, nakładając na podmioty zarządzające budynkami publicznymi i obiektami budownictwa mieszkaniowego oraz na przewoźników obowiązki dostosowania w wyznaczonym terminie budynków i taboru do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W projekcie Ustawy przewidziano również istotną zmianę instytucjonalną, zakładającą stworzenie nowego działu administracji rządowej do spraw osób z niepełnosprawnością, a ministrowi właściwemu do spraw osób z niepełnosprawnością powierza się te zadania i kompetencje, które obecnie realizuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiony polskiemu rządowi projekt Ustawy został wypracowany w środowisku osób z niepełnosprawnością w drodze konsultacji społecznych. Projekt nie wpłynie na ratyfikację...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=345


Temat: Prawo administracyjne gr C6
...i przygotowywanie posiedzeń Rady Ministrów 150. Jawność posiedzeń Rady Ministrów 151. Najważniejsze zadania Prezesa Rady Ministrów 152. Rodzaje ministrów 153. Zadania ministra i ich określenie 154. Uprawnienia zwierzchne Prezesa Rady Ministrów w stosunku do członków Rady Ministrów 155. Co to jest ministerstwo 156. Zadania pełnomocnika rządu 157. Zadania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 158. Przykłady działów administracji rządowej 159. Co obejmuje dział administracja publiczna 160. Organy wykonujące administrację rządową w terenie 161. Przyczyny podziału wykonywania zadań administracji publicznej w terenie pomiędzy administrację rządową i samorządową 162. Pojęcie administracji zespolonej i niezespolonej 163. Przykłady organów administracji zespolonej 164. Przesłanki ustanowienia organu...
Źródło: administracja2008.aaf.pl/viewtopic.php?t=56


Temat: ustrój administracji publicznej PYTANIA cz. 1
...— (terenowa) - administracja zespolona to są kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem wojewody. - powiat - kierownicy służb inspekcji i straży pod zwierzchnictwem starosty (powiatów 350, gmin 2500) - administracja niezespolona - działa nie pod zwierzchnictwem wojewody, działa samodzielnie, obszary ich działania nie pokrywają się z obszarami województwa. 4. Istota i charakter działów administracji rządowej. Zakres
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6611


Temat: II Rok - Prawo Administracyjne - Źródła Prawa
...w których stanowi się ustawy, mają bowiem wspólną materię społeczną. Ustawa nie jest z reguły w stanie wyczerpująco i kompletnie regulować daną materię społeczną, dlatego też rozporządzenie ma na celu ją uzupełnić. Wydawane są także w celu wykonania ustawy. Są źródłami prawa powszechnie obowiązującego w RP. Mogą być wydawane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, KRRiT. Źródłami powszechnie obowiązującymi są również rozporządzenia wydawane przez wojewodów( nie ma o ich mowy w Konstytucji). Ogłaszanie: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia i uchwały Zarządzenia Nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP. Mają charakter wewnętrzny i...
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,16.html


Temat: notatki
...alarmowy. 9.finansowanie: : wykonania zadań własnych z zakresu zarz.kryzys. na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetu odpowiedni gmin, powiatów i samorządów województw. Finansowanie wykonania zadań, z zakresu zarządzani kryzysowego na poziomie krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wew i inni ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz centralne org, adm rządowej. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu adm rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. W budżecie jednostki samorz teryt tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarz kryzys w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jedn sam ter...
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=469


Temat: dodatki specjalne
...i dokumentach rządowych na 2009 r. i lata następne (programy i przedsięwzięcia wieloletnie). • zadania odwołujące się do typu jednostki organizacyjnej administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, jednostki rządowej administracji terenowej, które różnią się charakterystyką i specyfiką zadań). W związku z tym, że w skład Rady Ministrów wchodzą Ministrowie nadzorujący określone działy administracji rządowej, kompetencje w zakresie opracowania projektu podziału środków pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane (w tym urzędy obsługujące Ministra, tj. ministerstwa) zostały przekazane do poszczególnych Ministrów. Kompetencje ministrów w ww. zakresie wynikają z podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji rządowej w Polsce, tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=113


Temat: Materiały do egzaminu
...do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz podaje wytyczne dotyczące treści aktu. Warunkiem wydania rozporządzenia jest powołanie się w jego tekście na to szczegółowe i wyraźne upoważnienie oraz wskazanie jako podstawy prawnej konkretnego artykułu ustawy upoważniającej. Prawo wydania rozporządzenia ( po uprzednim upoważnieniu) przysługuje: Prezydentowi, RM, Prezesowi RM, ministrom kierującym działem administracji rządowej, przewodniczącym określonych w ustawie komitetów powołanym w skład RM oraz KRRiT. 26. Prawo miejscowe. Konstytucja wskazuje dwa rodzaje podmiotów o ograniczonym terytorialnie zakresie kompetencji, które są uprawnione do stanowienia aktów prawnych o charakterze powszechnym, obowiązującym na obszarze ich działania; są to terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu...
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Inspekcja Ochrony Środowiska.
Jutro w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej. ( PROJEKT ) macie jakieś oczekiwania, obawy
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=675


Temat: Audyt wewnętrzny.
...zarządczej w sektorze finansów publicznych. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach: ● I poziom – gdzie podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze jest jednostka sektora finansów publicznych, ● II poziom – gdzie w ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej, a także jednostki samorządu terytorialnego. Za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej i jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej lub samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. Standardy...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=607


Temat: RPO kontra MEN !!!!
...przysługuje nieodpłatnie każdemu nauczycielowi. Należy podkreślić, że zawarte w wyżej powołanym przepisie Karty Nauczyciela upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych nakłada na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązek wydania stosownego aktu wykonawczego. Zaniechanie działań w tym zakresie może być uznane za naruszające art. 149 ust. 2 zd. pierwsze Konstytucji RP, zgodnie z którym minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia, co odnosi się w szczególności do takich rozporządzeń, których wydanie jest obligatoryjne. Należy ponadto wskazać, że niewydanie aktów wykonawczych do ustawy może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za zaniechanie legislacyjne na podstawie art. 4171 § 4 Kc. Obowiązek zapewnienia szkole warunków do realizacji przez nauczycieli zadań...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,162.html


Temat: Dyspozytor medyczny
...ratownictwa medycznego; 4) utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych informacji jego członkom; 5) wskazanie właściwego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, do którego może być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. MINISTER ZDROWIA 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410)....
Źródło: ratownikmedyczny.fora.pl/a/a,240.html


Temat: Projekt ustawy o finansach publicznych z 13 sierpnia 2008
...w sektorze publicznym. cyt. Odnośnie regulacji odnoszących się do zagadnień związanych z audytem wewnętrznym projektodawca wyjaśnia, że wynagrodzenie niezależnych członków komitetu audytu planuje się ustalić w wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - analogicznie do wynagrodzeń członków rad nadzorczych (które w lipcu 2008 r. wynosiło 3228,98 brutto w zł). Minister tworzy komitet audytu dla działu administracji rządowej lub jeden wspólny dla wszystkich kierowanych działów administracji. Poniższe dane przedstawiają kwoty wynagrodzeń (dwóch lub trzech) niezależnych członków komitetów audytu utworzonych odpowiednio w 17 ministerstwach lub 34
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=708


Temat: ćwiczenia z administracji
...i 27 kwietnia • B – PM; 6 kwietnia i 17 maja • SU; 4 kwietnia i 17 maja W związku z tym, na pierwszych ćwiczeniach z każdą grupą analizować będziemy problematykę ustroju administracji rządowej w Polsce. Do zajęć przygotować się można w oparciu o następujące źródła: VI rozdział Konstytucji RP, Ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (tekst ujednolicony) oraz Ustawę z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (tekst ujednolicony). Oczywiście można również oprzeć się nie na źródłach, lecz na opracowaniach. Sugerowałbym w tym przypadku wykorzystanie opracowanie: Eugeniusz Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Warszawa D.W. Elipsa 2001, Rozdziały III – VI, s. 43- 94 lub inne analogiczne opracowanie. W każdym podręczniku Prawa administracyjnego znajdziecie Państwo rozdział poświęcony tym...
Źródło: appolitologia.fora.pl/a/a,25.html


Temat: II rok-Administracja publiczna-podsumowanie
...ministerstw ---część wykładowa--- Administracja rządowa łączy funkcje polityczne i stricte administracyjne. Rząd (RM) – zespół osób wyłoniony drogą polityczną, który pod przewodnictwem premiera uczestniczy w sprawowaniu polityki państwa oraz prawuje kierownictwo wobec wyspecjalizowanych agend rządowych. Najistotniejszy samodzielny podmiot władzy wykonawczej. Minister – osoba kierująca określonym działem administracji rządowej. Odpowiedzialność ministrów: kolektywna, indywidualna – polityczna. Funkcje rządu: koordynacyjna; kierownicza w stosunku do podległych organów; ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami; ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju. Zadania rząd: zapewnienie wykonywania ustaw; czuwanie nad realizacją polityki ekonomicznej i planowanie rozwoju;...
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,490.html


Temat: kontrola zarządcza w administracji
...ten obszar, przynajmniej w teorii, do międzynarodowych standardów i sprawdzonej praktyki. Podstawowe zmiany polegają na: przeformułowaniu definicji audytu wewnętrznego, podporządkowaniu audytorów wewnętrznych pracujących na poziomie ministerstw urzędującym ministrom, utworzeniu komitetu audytu jako ciała doradczego dla ministrów w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w kierowanych przez nich działach administracji rządowej oraz wprowadzeniu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za brak audytu wewnętrznego w formach przewidzianych ustawą. Powyższe zmiany mają za zadanie wzmocnić nadzór nad sektorem finansów publicznych oraz ugruntować system audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Jednocześnie projekt ustawy zawęża katalog jednostek sektora finansów...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=588


Temat: Czy potrzebna jest nam nowa konstytucja
...ministrami (władza wykonawcza) oraz gabinet premiera i gabinet prezydenta czyli dublowanie władzy wykonawczej a i kompetencji. Do tego Wojewode i Marszałka wojeówdztwa, których kompetencje tez się nakładją. Bajzel i tyle. Jakie fundamentalne wady ustrojowe cementuje Art. 96. 2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=132


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
...zadań zleconych przez Dyrektora Biura Ministra. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: wyższe * doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, * pozostałe wymagania niezbędne: o znajomość zadań i struktury organizacyjnej Ministerstwa, o znajomość regulaminów Sejmu i Senatu RP, ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość prawa pracy, o znajomość zagadnień dotyczących problematyki Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych, polityki spójności i konkurencyjności, o biegła obsługa biurowych programów komputerowych (edytor tekstu, arkusz...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: finanse publ
...z dwiema sferami działania: - ogólny zasięg działania – aparat Ministra Finansów, Komisja Nadzoru Bankowego - konkretnego terytorium – urzędy i izby skarbowe, celne, regionalne izby obrachunkowe, administracja samorządu terytorialnego, wojewódzkie kolegia skarbowe, oddziały banku centralnego. Gdy rozpatrujemy zakres działania ministra finansów, to trzeba tutaj odnotować zmiany wprowadzone w 1997 r. ustawą o działach administracji rządowej. Zdejmuje ona z ministra duży zakres odpowiedzialności. Do niego należy opracowanie i inicjacja działań, decyzje jednak podejmuje Rada Ministrów. Minister odpowiada w zakresie swoich obowiązków. Rozpatrując zakres działania Ministra Finansów należy wskazać trzy działy: 1) budżet (zagadnienia związane z opracowaniem, wykonywaniem, kontrolą realizacji budżetu państwa, również...
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,167.html


Temat: prawo administracyjne
...państwa, kierującym administracją rządową i zajmującym wobec niej pozycję nadrzędną i kierowniczą, oraz realizującym inne zadania w zakresie polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego (art. 146). 25. Minister Pochodzi od łac. minister – pomocnik, sługa. M jest jednoosobowym naczelnym organem państwa, a zarazem członkiem organu kolegialnego – RM, kieruje określonymi działami administracji rządowej (tzw. minister resortowy) lub wypełnia zadania wyznaczone mu przez Prezesa RM – tzw. minister bez teki. 26. Odpowiedzialność konstytucyjna Przewidziane prawem konstytucyjnym konsekwencje postępowania osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji lub innych ustaw w związku wykonywaniem ich funkcji. Wyraża się ona w uprawnieniu jednej z izb parlamentu do...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7004


Temat: Podstawa prawna naszych studiów
...określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomu nauczania. Liczy on 242 strony, jednak temat turystyki i rekreacji znajduje się na stronach 211-215. Osoby zainteresowane tym, na ile to, czego uczymy się na uczelni, jest zgodne z wytycznymi naszego wspaniałego rządu (sprzed 5 lat), zapraszam do lektury A tak BTW, jeśli jesteśmy już przy prawie i działalności rządowej, to z dniem 25. lipca br. dział administracji rządowej "Turystyka" został przeniesiony do zakresu działania Ministerstwa Sportu i Turystyki. (źródło: http://www.mg.gov.pl/Turystyka/) Czyli - utworzone zostało nowe ministerstwo i tym razem turystyka jest jego znaczącą częścią - gdyż - o ile co po niektórzy pamiętają z wykładów z I roku - wcześniej turystyka podpadała pod Ministerstwo Gospodarki i Pracy (bodajże). Taki mały prywatny...
Źródło: tirek.fora.pl/a/a,73.html


Temat: OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT I ROŚLIN
...i sposobów ich ochrony; 11) prowadzeniu hodowli zwierząt z gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych; 12) promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ* Lp. Nazwa polska Nazwa...
Źródło: bociany.org.pl/viewtopic.php?t=140


Temat: Co sądzicie na temat Deubekizacji?
...zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (druki nr 775 i 1280). fascynujące Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe (druki nr 1240, 1331 i 1331-A). znowu zdzierają pieniądze? Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 1314 i 1325). tanie państwo cz 2 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 1237) - kontynuacja. nie zablokowali dobrego pomysu z III RP Informacja bieżąca. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 1289). kogo zapuszkować? Pierwsze...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=92105


Temat: Sylabus przedmiotu do dr Bała Paweł!!!( Administracja.....)
...Warszawa 2009 W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001. Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708) Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 104, poz. 708) Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943) Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400) Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400) Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179) Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220) Ustawa o zarządzaniu...
Źródło: bezpieczenstwonarodowe.fora.pl/a/a,196.html


Temat: Zagadnienia z Administracji publicznej
...Akty obowiązujące na terenie całego kraju: a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polski b) Ustawy - Rozporządzenie z mocą ustawy Prezydenta zatwierdzone przez Sejm (stan wojenny) - Ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą ustawy - Ratyfikowane umowy międzynarodowe bez upoważnienia ustawy c) Rozporządzenia stanowione przez: - Prezydenta RP - Radę Ministrów - Prezesa Rady Ministrów - Ministra kierującego działem administracji rządowej - Przewodniczącego komitetu w składzie Rady Ministrów - KRRiT d) Układy zbiorowe pracy, Umowy Rady Ministrów z Kościołami nierzymskokatolickimi, Regulaminy Sejmu i Senatu Akty o ograniczonym terytorialnie zasięgu: a) Akty prawa miejscowego - Uchwały rad samorządu terytorialnego - Akty normatywne terenów organów administracji rządowej . Akty normatywne...
Źródło: pewueszet.fora.pl/a/a,741.html


Temat: Piszą o nas cd...
http://www.bankier.pl/wia...zy-1643620.html Zarządzanie przez cele i rezultaty Dla każdego działu administracji rządowej powinny zostać określone odpowiednio zhierarchizowane cele działania. Ministrowie i szefowie agend rządowych będą rozliczani przez premiera z porównania tego, co zamierzali, z tym, co osiągnęli jako rezultat działań; w oparciu o wskaźniki wykonawcze, które będzie monitorował określony departament w Kancelarii Premiera. Budżet zadaniowy Wprowadzeniu zarządzania przez rezultaty powinna...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3307